CatalÓ Castellano
Agenda

Benvinguts al nou curs escolar!

¡Bienvenidos al nuevo curso escolar!

Escola “Prínceps – 23 d’Abril

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

 

L’educació és el resultat de l’esforç conjunt de les famílies i la institució escolar. La coherència educativa de tots els agents implicats en l’educació exigeix la relació i el diàleg entre les famílies de l’alumnat i els professionals de l’educació, amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu.

La Llei d’educació 12/2009, de 10 de juliol, estableix explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar (alumnat, famílies, professorat i altres professionals que intervenen en el procés educatiu) i determina els principis que orienten l’organització del sistema per satisfer el dret a l’educació per mitjà de la cooperació entre els diversos agents educatius.

 

L’article 20 defineix la carta de compromís educatiu, en el marc del Projecte Educatiu de Centre, com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives, i formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove. És, per tant, l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre.

Les funcions educadores de la família i del professorat són complementàries i requereixen el compromís mutu per aconseguir l’objectiu de formar persones autònomes, responsables i actives en la societat, i per això signem aquests compromisos.

 

Les persones sotasignades, Francisca Sáez Sánchez, directora del centre educatiu “Prínceps-23 d’Abril” i ......................................................................................................... (pare,mare,tutor/a) de l’alumne/a ............................................................................., reunits a Barcelona amb data ................................................................., conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents

 

COMPROMISOS

 

Per part del centre:

 

1.       Facilitar una formació i entorn educatiu de qualitat que contribueixi al desenvolupament acadèmic i el creixement personal de cada alumne/a.

2.       Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumne/a en l’àmbit escolar.

3.       Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre en una reunió conjunta a l’inici de cada curs.

4.       Informar la família i l’alumne/a del rendiment acadèmic amb informes per escrit.

5.       Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada a la família.

6.       Mantenir una entrevista anual amb la família al llarg de cada curs escolar per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. En cas de ser necessari es podran concretar d’altres.

7.       Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

 

Per part de la família:

 

1.       Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, equip directiu i personal d’administració i serveis.

2.       Col·laborar amb el centre en l’educació del fill o filla.

3.       Instar el fill o filla a respectar i fer complir les normes específiques de funcionament del centre, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4.       Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat, i reforçar els valors de l’esforç, la responsabilitat i l’autonomia personal, garantint a la vegada els hàbits d’higiene i ordre.

5.       Ajudar al nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

6.       Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments, i respectar la normativa de dirigir-se en primer lloc al mestre tutor abans d’acudir a l’equip directiu, respectant sempre l’horari d’atenció del professorat.

7.       Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i desenvolupament personal.

8.       Informar i explicar al fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

9.       Revisar conjuntament (tutor/a-pares) el compliment d’aquests compromisos, a l’entrevista anual o quan sigui convenient per motius concrets.

10.    Intentar que els seus fills i filles participin de les sortides pedagògiques, necessàries per a la concreció del currículum i el seu creixement personal.

11.    Vetllar perquè els seus fills i filles disposin durant tota la setmana de tot l’equipament escolar obligatori, com ara bata i roba esportiva de l’escola.

12.    Abonar puntualment les quotes i aportacions establertes conforme a la normativa vigent i contribuir al manteniment econòmic de l’escola en tot allò que no està cobert pel Concert Educatiu que l’escola té subscrit amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

 

 

 

                       El centre                                                               La família

                       (Directora)                                                   (pare, mare o tutor/a)

 

 

 

                      

 

 

 

                           Signatura                                                                  Signatura

 

 

 

A Barcelona, el ....................... de ............................................................... de ............